WEBOLDAL KÉSZÍTÉS, ÁTALAKÍTÁS - Takács Kata 06-70-347-1190 hello@weboldal-cegeknek.hu

adatkezelési tájékoztató

Adatkezelés

 

A vállalkozás adatai

Adatkezelő:

Neve: Takács Katalin egyéni vállalkozó

Szolgáltató székhelye és hivatalos levelezési címe: 1185 Budapest, Varga K. u. 19.

Elektronikus elérhetősége: hello@weboldal-cegeknek.hu
Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Budapesti Önkormányzat jegyzője

Telefonszáma: 70-347-11-90
E-mail címe: hello@weboldal-cegeknek.hu

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.weboldal-cegeknek.hu

Adószáma: 78934191-1-43

NAIH: 128067/2017
Tárhelyszolgáltató: tarhely.com

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

Adatvédelem

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban az alvállalkozók a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

Az oldal tulajdonosa mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, – annak minden fázisában – megfeleljen a jogszabályoknak. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

 • Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. éve LXIII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
 • A 2001. évi CVIII. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.CXII törvény

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) A honlap oldalainak böngészésével elfogadja az általános és szerződési feltételeket, továbbá az adatkezelési elveket.

1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja  

I.1.   Tevékenység: Kapcsolati űrlapon történő ajánlatkérés Név és email címet kérünk be, jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatok megőrzésének időtartama a kapcsolattartás időtartama, amennyiben nem törénik szerződéskötés. Egyéb esetben a munka befejezésének ideje. Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást? A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat visszavonhatod, ha a hello@weboldal-cegeknek.hu email címen vagy a 06-70-347-1190-es telefonszámon kérésedet jelzed. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.  

I.2.   Tevékenység: Szerződéskötés Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján? Név/Cégnév, Telephely címe/Lakcím, Adószám Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat? 5 évig Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat? Nem tudjuk teljesíteni számlázási kötelezettségünket, ezért lehetetlen a kért szolgáltatást nyújtanunk.  

I.3.   Tevékenység: Domain név és/vagy tárhely vásárlása ügyfél részére Milyen adatot kérünk, miért kérjük és mi alapján? A tárhelyszolgáltató által igényelt adatokat. tarhely.com esetén ezek: Név, email-cím, Cím, Telefonszám, jelszó, Adószám és személyi igazolvány szám. Az adatkezelés jogalapja az egyéni hozzájárulás. Meddig őrizzük meg ezeket az adatokat? A megrendelésről való igazolás beérkezéséig, utána azonnal töröljük őket. Hogyan vonhatod vissza a hozzájárulást? (Ha a jogalap hozzájárulás) A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak megadása történt. Hozzájárulásodat visszavonhatod, ha a hello@weboldal-cegeknek.hu email címen vagy a 06-70-347-1190-es telefonszámon kérésedet jelzed. A hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. Mi történik, ha nem adod meg a kért adatokat? Nem tudjuk megrendelni számodra a szolgáltatást.

2. Ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre. Tárhelyszolgáltató

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.
 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
 • Adószám: 23495919-2-41
 • EU-s közösségi adószám: HU23495919
 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 (Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a levelezőrendszerhez, érvényes és hatályos adatfeldolgozói szerződés alapján, a szerződés megszűnéséig. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez).

Emailek fogadása és küldése:  Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:Billingo.hu – Octonull Kft. Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., Iroda: 8230 Balatonfüred Jókai u 5, Cégjegyzékszám: 01-09-1981177, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbíróság, Adószám: 25073364-2-42
(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

3. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére Nem továbbítunk személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.  

4. Az érintett jogai Biztosítjuk a személyes adatokhoz a hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az adathozdozhatóságról.

5. Hozzáférés a személyes adatokhoz Ügyfeleink / megbízóink jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni a következő információkhoz:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • címzettek, akikkel / amelyekkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják, beleértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, beleértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó elérhető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár
 • ha az adatokat továbbításra kerülnek harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére, tájékoztatás a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát rendelkezésre bocsátjuk. További másolatokért az adminisztratív költségekért, ésszerű mértékű díjat számolunk fel. Ha ügyfelünk / megbízónk elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adjuk át (word, pdf, excel, jpg stb.), kivéve, ha másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6. Helyesbítéshez való jog Ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérhető a hiányos személyes adatok kiegészítése. A helyesbítésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

7. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog Indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni ügyfelünk / megbízónk kérésére, vagy kérés nélkül is a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás volt, ezt megbízónk / ügyfelünk visszavonta és nincs más jogalap az adatkezelésre,
 • megbízónk / ügyfelünk tiltakozik a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
 • a személyes adatokat törölni kell uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha nyilvánosságra hoztuk a személyes adatot, amelyet törölnünk kell, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy ügyfelünk / megbízónk kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Nem kell törölnünk a személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
 • uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítéséhez, illetve közérdekből, vagy közhatalom gyakorlása céljából,
 • megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célból, illetve a népegészségügyet érintő közérdek alapján,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, statisztikai célból, ha a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A törlésről minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

8. Személyes adatok korlátozásához való jog Ügyfelünk / megbízónk jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, tisztázásig,
 • jogellenes az adatkezelés és törlés helyett azok korlátozását kéri
 • már nincs szükségünk az adatokra, de ügyfelünk / megbízónk igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
 • ügyfelünk / megbízónk tiltakozott a közérdekből történő, közhatalom gyakorlásán alapuló vagy jogos érdekből történő adatkezelés ellen (a korlátozás addig tart, míg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokain elsőbbséget élveznek-e ügyfelünk / megbízónk indokaival szemben).

A korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak ügyfelünk / megbízónk hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról ügyfelünket / megbízónkat előzetesen tájékoztatjuk. A korlátozásról minden olyan címzettet tájékoztatnunk kell, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ügyfelünket / megbízónkat kérésére tájékoztatjuk a címzettekről.

9. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen Ügyfelünk / megbízónk tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor, amennyiben az adatkezelés jogalapja közérdek vagy közhatalom gyakorlása, illetve jogos érdek. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek ügyfelünk / megbízónk jogaival, szabadságaival szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez kapcsolódnak.
 • Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen. A személyes adatok e célból nem kezelhetőek tovább.
 • Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból került sor, ügyfelünk / megbízónk a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

10. Adathordozhatóság Az automatizált módon történő adatok kezelése esetén, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses jogalap, ügyfelünk / megbízónk jogosult a rá vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni. Ügyfelünk / megbízónk kérheti ezen adatok továbbítását egy másik adatkezelőhöz közvetlenül, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

11. Automatizált döntéshozatal Ügyfelünk / megbízónk jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilakotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképp jelentős mértékben érintené. Nem gyakorolható ez a jogosultság, ha a döntés

 • a közöttünk és ügyfelünk / megbízónk közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges,
 • ügyfelünk / megbízónk ahhoz kifejezetten hozzájárult (ezekben az esetekben emberi beavatkozás kérhető, a saját álláspont kifejezhető és kifogás nyújtható be a döntéssel szemben),
 • meghozatalát vállalkozásunkra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő védelmi intézkedéseket is megállapít.

Ezek a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve ha a különleges adatok kezeléséhez ügyfelünk / megbízónk kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges és ügyfelünk / megbízónk jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében a megfelelő intézkedéseket megtettük.

12. Panasz benyújtása Ha úgy érzed, szabálytalanul kezeljük a személyes adataidat, ügyfélszolgálatunk örömmel segít és nyomban javítjuk a szabálytalanságot. Itt várjuk az üzenetedet: hello@weboldal-cegeknek.hu 1185, Budapest, Varga K. u 19. Ha nem velünk szeretnéd megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheted a jogaidat. Erre polgári per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelyed szerinti törvényszékre kell benyújtanod a keresetedet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találod:  http://birosag.hu/torvenyszekek ). Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éred el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

13. A megfelelő biztonság A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

14.Egyéb rendelkezések Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lépett hatályba. Az adatvédelmi tájékoztató 3. pontjában közérthetően megfogalmazott jogalapok meghatározásakor ezeket a jogszabályhelyeket vettük figyelembe:
A honlapon történő kapcsolatfelvétel, látogatottsági statisztika és konverziómérés, a sütik és az üzleti kapcsolatok és megállapodások kapcsán történő adatkezelések kapcsán a Az Európai Parlement és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontját vettem figyelembe.
A számlázással kapcsolatos adatkezelés alapja az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Pin It on Pinterest